มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

งานพัฒนาศักยภาพของคนตาบอด ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ อาทิ กิจกรรมผลิตสื่อให้กับคนตาบอด เป็นต้น