มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
THAI DISABLED DEVELOPMENT FOUNDATION

รับอาสาสมัครมาช่วยสนับสนุนการทำงาน ด้านต่างๆ ขององค์กร เป็นการบริการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิของคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการให้ สวัสดิการแก่คนพิการ ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน บริการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ บริการ ส่งเสริมอาชีพของคนพิการ บริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเรื่องคนพิการ