มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
WISHING WELL FOUNDATION

- งานอาสาสมัคร Disney on ice ต้องการอาสา สมัคร 30 คน (ช่วงเดือนมีนาคม)
- งานอาสาสมัครค่ายธรรมะ ต้องการอาสาสมัคร 10 คน (ช่วงเดือนพฤษภาคม)
- งานอาสาสมัครค่ายประจำปี ต้องการอาสาสมัคร Disney world camp 30 คน (ช่วงเดือนตุลาคม)
- งานอาสาสมัครช่วยงานปีใหม่ ต้องการอาสาสมัคร 20 คน (ช่วงเดือนธันวาคม)