มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
Wishing Well Foundation

พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ
รพ.ต่างๆทั่วประเทศ ประมาณ 20 รพ. ที่มีศักยภาพในการรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ช่วงเดือนมีนาคม งานอาสาสมัคร Disney on ice ต้องการอาสาสมัคร 30 คน
ช่วงเดือนพฤษภาคม งานอาสาสมัครค่ายธรรมะ ต้องการอาสาสมัคร 10 คน
ช่วงเดือนตุลาคม งานอาสาสมัครค่ายประจำปี ต้องการอาสาสมัคร Disney world camp 30 คน
ช่วงเดือนธันวาคม งานอาสาสมัครช่วยงานปีใหม่ ต้องการอาสาสมัคร 20 คน