มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- งาน Toyota รวมจิตรอาสา 50 ปี
- งานเรียนรู้นอกตำรากด Like ที่บางปู เป็น กิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนและสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ : ต้องการอาสาสมัครที่มีใจรักในเรื่องราว ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรมีระยะเวลา ต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป (หากเป็นรายชิ้นงาน หรือ รายวัน ต้องขึ้นอยู่กับเนื้องานในครั้งนั้นๆ)