มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
Foundation for Environmental Education for sustainable Development (Thailand) – FEED

พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)ฯ จ.สมุทรปราการ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จ.ปทุมธานี