มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
HDF MERCY CENTRE

ช่วยเหลือเด็กและชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร โดยร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้าน ในการทำสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นไปได้ สร้างโรงเรียน ช่วยเหลือครอบครัวด้านสุขอนามัยและชีวิตความเป็น อยู่ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอดส์ มีงานที่อาสา สมัครช่วยได้ เช่น
- เล่านิทาน หรือ อ่านหนังสือ นิทานให้เด็กๆฟัง
- การแปลจดหมายเป็นภาษา อังกฤษใช้ภาษาง่ายๆ สำหรับ เด็กถึงผู้อุปการะของเขา
- เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้ป่วย