มูลนิธิอาร์ทฟอออล
ART FOR ALL FOUNDATION

- รับอาสาสมัครช่วยงานค่ายศิลปะ
- รับอาสาสมัครช่วยงานทุกประเภทของมูลนิธิศิลปะ เพื่อมวลมนุษย์