2523
ส่งเสริมงานอาสาเพื่อสังคมทั้งอาสาเต็มเวลาและอาสานอกเวลา ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ทำงานเพื่อสังคม

อาสาสมัคาทั่วไป อาสานักสิทธิมนุษยชน อาสาชุมชน อาสาอาเซียน อาสาเต็มเวลาโครงการเพื่อสังคม