มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
Child’s Dream Foundation

พื้นที่ดำเนินงาน
จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ลาว พม่า และกัมพูชา

ครูสอนหนังสือในถิ่นทุรกันดาร - กิจกรรมในโรงเรียน - งานสร้างสนามเด็กเล่น - งานทำระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน