สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
THAILAND ASSOCIATION OF THE BLIND

อ่านและบันทึกหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอด , ร่วม จัดกิจกรรมเพื่อคนตาบอด และชมรมอาสาสมัคร เพื่อนคนตาบอด