สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
THAI SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS

กิจกรรมป้องกันการทารุณสัตว์ และพัฒนา สวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย