เปิดรับสมัครในหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ที่มีจุด มุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกรับใช้สังคม โดยการเรียนรู้ สังคมจากสภาพความเป็นจริง เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทและภาคชนบทให้ เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ต่างๆร่วมกับองค์กรหรือชุมชน อาทิ การสอนหนังสือ เด็ก เป็นต้น