จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจแห่งการให้ อาจจะเป็นการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรง กำลังสมอง เป็นการเสียสละ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดีๆแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดประโยชน์ เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน และสังคมมีความสุขมากขึ้นจากการได้เป็นผู้ให้ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย และต่างประเทศตั้งแต่เหตุการณ์ สึนามิ อุทกภัย แผ่นดินไหว ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก็ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติสึนามิ เมื่อปี 2547 คณะฯได้มีการรวมตัวของอาสาสมัครทางการแพทย์เข้าไปช่วยเหลือยังพื้นที่ที่ประสบภัย และเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2554 ในเหตุการณ์นี้คณะฯเป็นทั้งผู้ที่ประสบภัยและส่งอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายอื่นๆ เป็นต้น จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น คณะฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ งานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ที่ต้องเกิดการปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ ไปยังบุคลากรภายในและคนในสังคม จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช” ขึ้น ภายใต้การดำเนินงาน ของงานกิจกรรมเพื่อสังคม

1. ดำเนินงานเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมอาสาสมัครทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
2. ดำเนินงานเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
3. สร้างภาคีเครือข่ายทั้ง องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ได้สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทย และเกิดความยั่งยืน”

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

รับบริจาคโลหิต,รับอาสารื้อคันกลั้นน้ำรอบโรงพยาบาล, ทาสีพระราชวังเดิม(ร่วมกับทหารเรือ)