SermSook เปิดทำการ เมื่อ 19 มกราคม 2016 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อโซเซียลมีเดียในการส่งข่าวสารข้อมูลการอบรมที่ไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียนให้ทุกกลุ่มได้เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

เสริมสุขเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน
“จัดอบรมในรูปแบบบริการวิชาการแก่สังคม (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) เน้นเสริมสร้างสุข 4 ด้าน สุขกับสุขภาพ สุขกับธรรมะ สุขกับนันทนาการ สุขกับการออกกำลังกาย”
“เสริมสุขเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน ครอบคลุม กาย จิต สังคม และปัญญา เพื่อการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข สุข กับ ธรรมะบรรยายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สุข กับ ตามรู้เท่าทันสาเหตุเพื่อป้องกันโรคภัยให้สุขภาพสมบูรณ์ สุข กับ กิจกรรมนันทนาการเพื่อความผ่อนคลายในชีวิต สุข กับ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง”

นายอรรถกร เฉยทิมมมมม
นักวิชาการศึกษา