เกี่ยวกับชมรม “ชมรมสานฝันปันรอยยิ้ม” !

เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลหลายสาขาหลายอาชีพ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 6 S.P. Mansion ห้อง B2 ซอยอุดมสุข 56 ถนนสุขุมวิท 103 กทม 10260 สีประจำชมรม – สีเขียว หมายถึง ความเจริญเติบโตและงอกงามทั้งด้านชีวิตและจิตใจของเด็กๆ – สีฟ้า หมายถึง โอกาสที่เรามอบให้เด็ก – สีชมพู หมายถึง ความรักและการยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ของชมรมสานฝันปันรอยยิ้ม มีดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง และร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวม 2) เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ให้บุคคลในท้องถิ่นชนบท มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของตนเอง 3) เพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน อื่นๆ ในการร่วมกันแก้ปัญหาสังคม 4) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ตระหนักถึงปัญหาของสังคม ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ ดูแล และแก้ไขให้ดีขึ้น 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา 6) เพื่อเป็นองค์กรในการสนับสนุนกิจกรรม และเพิ่มพูนประสบการณ์งานสังคม ให้แก่ชมรม หรือองค์กรต่างๆ 7) เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของกลุ่มคนสังคมเมือง ที่ต้องการเห็นความเท่าเทียมกัน ในสังคมไทย

สานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 5
โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี วันที่ 9 -12 ธันวาคม 2554

สานฝันปันรอยยิ้ม ช่วยเหลือน้ำท่วม 2554
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี 2 สิงหาคม 2554

สานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2553

สานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 3
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย หมู่ที่ 5 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2552

สานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านน้ำลี หมู่ที่ 8 ต.ปิงหลวง อ. นาหมื่น จ.น่าน ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2551

สานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1
โรงเรียนตชด.บ้านแพะ หมู่บ้านแพะ หมู่ที่ 12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551