มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและชุมชนผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอนุประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยการทำงานร่วมกันภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชน และองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน  ทางมูลนิธิฯ กำลังรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง

ผู้ช่วยประสานงานโครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” (ประเทศไทย)

ขอบเขตงาน

งานภาคสนามต้องเดินทางในพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการประเทศไทย (จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก) ประมาณ  60%

 • รับผิดชอบการดำเนินโครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก”
 • ประสานงานการรับสมัครครูอาสา ร่วมกับองค์กรภาคี
 • ทำงานร่วมกับโรงเรียนที่รับครูอาสาไปปฏิบัติหน้าที่
 • ประสานงานการอบรม และเตรียมความพร้อมสำหรับครูอาสาก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่
 • ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา ครูอาสาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เยี่ยมโรงเรียน และครูอาสาในแต่ละพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรคระหว่างปฏิบัติงาน
 • สรุป ประเมิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการ
 • บริหารงานโครงการ วางแผนงบประมาณ จัดสรรเวลา และทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายอย่างใกล้ชิด
 • สร้างเครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน นักการศึกษา และองค์กรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่

 

เกี่ยวข้องกับงานในสำนักงาน ประมาณ 40%

 • เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ค่าใช้จ่ายของโครงการ กิจกรรม รวมทั้งผลการดำเนินกิจกรรม
 • สนับสนุนงานด้านการเงินและการบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
 • วางแผนการเดินทาง กิจกรรม และประสานงานก่อนการลงพื้นที่
 • สนับสนุนงานด้านต่างๆ ของทีม และองค์กร

 

 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย  1-3 ปี
 • มีทักษะที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 • ทักษะที่ดี สำหรับการพูด อ่าน เขียน ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาชนเผ่า (เช่น ภาษากะเหรี่ยง,ภาษาม้ง,ภาษาอาข่า เป็นต้น)
 • รักที่จะทำงานกับเด็ก และชอบการเดินทาง (ในบางครั้งต้องเดินทางในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน มีอิสระและมีทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน/สร้างเครือข่าย
 • มีแรงจูงใจที่จะทำงานกับองค์กรอิสระเกี่ยวกับการกุศล
 • มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในงานด้านการศึกษาในประเทศไทย
 • มีใบขับขี่ (ขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

 

อัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนี้ คือ 15,000-21,000 บาท ต่อเดือน แล้วแต่คุณสมบัติของผู้สมัคร

ทางมูลนิธิฯ มีบรรยากาศในการทำงานที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์, 08.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00 น. หากท่านสนใจตำแหน่งนี้ กรุณาส่งเอกสารการสมัครเป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะเอกสารภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะรับการพิจารณา) รวมทั้งจดหมายแสดงวัตถุประสงค์และแรงจูงใจในการสมัครทำงาน พร้อมทั้งระบุเงินเดือนที่คาดหวัง แนบประวัติส่วนตัว เอกสารหลักฐานด้านการศึกษา และจดหมายบุคคลอ้างอิง มาที่   tai@childsdream.org  หรือส่งจดหมายมาที่

จารุวรรณ ไพศาลธรรม
หัวหน้าทีมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
238/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในสองสัปดาห์หลังจากวันหมดเขตรับสมัครถือว่าไม่ได้รับการพิจารณา