ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติอาสาสมัครดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นคุณค่าทางมนุษยธรรมระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างชัดแจ้ง จิตอาสาได้เบ่งบานอย่างประจักษ์ชัดในห้วงเวลาที่อาจร้ายแรงที่สุด อย่างไรก็ตามแม้ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติการทํางานต่างๆต้องปรับเปลี่ยนให้มีความรวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองต่อความฉุกเฉิน แต่หากอาสาสมัครไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หรือการทํางานของอาสาสมัครไม่มีการจัดการที่ดี อาจทําให้อาสาสมัครประสบภัยอันตรายเสียกับตัวเองก็เป็นได้

คู่มืออาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงเป็นผลลัพธ์สืบเนื่องจากประสบการณ์ทํางานช่วงหลายปีที่ผ่านมาในฐานะองค์กรบริหารจัดการอาสาสมัครของเครือข่ายจิตอาสา รวมทั้งได้รับการ

สนับสนุนในการจัดทําคู่มือนี้โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ด้วยหวังว่าอาสาสมัครซึ่งมีจิตอาสาที่มีความใส่ใจและความพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมในยามเกิดภัยพิบัติ จะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ สําหรับการเตรียมความพร้อมด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นอาสา-สมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างหลากหลายและรอบด้านยิ่งขึ้น

ดาวโหลดที่นี่