พฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่บริจาคเงินให้แก่องค์กรต่างๆ มากถึง 68% ซึ่งเป็นอับดับที่ 5 ของโลก
คนไทยส่วนใหญ่มีน้ำใจ จึงมักช่วยเหลือคนแปลกหน้า คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 51% เป็นอันดับ 64 ของโลก
และ คนไทยส่วนน้อยที่ให้ด้วยการเป็นอาสาสมัคร เพียง 19% คิดเป็นอันดับ 70 ของโลก

ที่มาข้อมูลการสำรวจ World Giving Index ของ CAF