20141229

เป็นโครงการที่เริ่มมาจากวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของการได้รับสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าสะอาด ยารักษาโรคพื้นฐาน และให้การแบ่งปันในแต่ละครั้งนำมาสู่การสร้างสายสัมพันธ์เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บ้านกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้าง กระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีเป้าหมาย การเพิ่มสิทธิ การเข้าถึงสิทธิ ในด้านต่างๆในฐานะพลเมืองของรัฐไทย ตัวอย่างเช่น การมีสถานะบุคคลที่ชัดเจน การที่สามารถเข้าถึงระบบต่างๆของภาครัฐที่จะเป็นการเอื้อให้สามารถส่งต่อไป สู่ระบบกลไกอื่นๆที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านได้

โครงการ Food For Friends ยังได้มีการเปิดรับคนภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมในนามของ “อาสาข้างถนน” เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการปฎิสัมพันธ์ นำประเด็นคนไร้บ้านให้เป็นที่รับรู้และขยายต่อไปวงกว้างของสังคม สำหรับภารกิจของกลุ่ม “อาสาข้างถนน” จะเน้นการทำงานงานอาสาในทุกกระบวนการ เช่น การจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น การจัดทำอาหาร การจัดเตรียมเสื้อผ้าและยา การร่วมกิจกรรมในการแบ่งปันและพูดคุยให้คำปรึกษาหรือรับฟังการพูดการเล่าถึง การใช้ชีวิตของพวกเขากลุ่มคนไร้บ้าน และสุดท้ายของภารกิจคือมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ หรือในอาสาสมัครบางรายซึ่งมีความถนัดมีทักษะบางด้านที่มีประโยชน์ เช่น เป็นบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลก็สามารถสร้างการสนับสนุนและการให้ความช่วย เหลืออย่างสอดรับกับปัญหาสามรถโต้ตอบกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในอนาคตของโครงการฯ มีแผนงานที่จะขยายพื้นที่ในการดำเนินการอีกหลายๆพื้นที่ และเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายเข้าไปอีกด้วยที่เป็นประโยชน์ในทางสันทนาการและในด้านการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งที่ทำเป็นในลักษณะการดำเนินการแบบกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ๆ ในพื้นที่อื่น ทางโครงการคาดหวังว่าทุกๆ กิจกรรมที่ดำเนินการจะนำไปสู่ เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านได้อย่างมีนัยยะสำคัญต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจากwww.mirror.or.th/autopagev4/show_page.php…