การประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ
ระดับเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 16

“Unlocking the Power of Volunteering”

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada กรุงเทพฯ

 

เกี่ยวกับVSN

เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรและกลุ่มคนทำงานภาคสังคม ที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัครและต้องการสืบสานพลังน้ำใจที่มีอาสาสมัครจำนวนมากที่เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามินับแต่ช่วงต้นปี 2547 เป้าหมายหลักของเครือข่ายจิตอาสาคือการสร้างระบบบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อเป็นกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรรับอาสาสมัครในภาคส่วนต่างๆ อันมุ่งไปสู่การแก้ไขและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนากลไกการทำงานที่จะสนับสนุนให้เกิดค่านิยมและวิถีของสังคมที่ให้ความสำคัญกับการอาสาสมัครและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้อย่างจริงจัง

จากประสบการณ์ และความทุ่มเท15ปีในสายงานอาสาสมัคร  เครือข่ายจิตอาสาได้รับเลือกให้เป็นผู้ร่วมจัดงานหลักร่วมกับ  the International Association for Volunteer Effort (IAVE) ซึ่งเป็นองค์กรอาสาสมัครระดับนานาชาติ จัดงาน “การประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 16” (the 16th IAVE Asia Pacific Regional Volunteer Conference and Youth Conference ) ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada

 

ความสำคัญของงานประชุมในฐานะเวทีระดับนานาชาติ

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนางานอาสาสมัคร หรือเรียกว่า “การประชุม IAVE” เป็นเวทีประชุมใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มีการกําหนดจัดขึ้น ทุก ๆ 2 ปีในภูมิภาคต่างๆของโลก งานประชุมนี้รวมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป มาร่วมหารือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น เรียนรู้ แบ่งปัน และเพื่อเป็นพื้นที่นำเสนอประสบการณ์และองค์ความรู้ของการใช้กระบวนการอาสาสมัครในมิติต่างๆ ภายใต้แนวคิดหลักในการจัดงานในครั้งนี้ คือ “UNLOCKING THE POWER OF VOLUNTEERING” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากในและนอกประเทศ มาร่วมถ่ายทอดแนวคิด ความรู้และแนวทางของการใช้กระบวนการงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เกี่ยวกับแนวคิดหลัก

แนวคิดหลัก “UNLOCKING THE POWER OF VOLUNTEERING”มาจากความคิดที่ว่างานอาสาสมัครเกิดขึ้นหลายรูปแบบและเป็นไปในหลายมิติของสังคม  เราเชื่อว่างานอาสาสมัครสร้างแรงบันดาลใจ มีพลังและคุณค่าเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ส่วนรวม และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมและประเทศได้ ทว่าพลังและคุณค่าเหล่านั้นอาจถูกซ่อนเร้นหรือมองข้ามในบางโอกาส หัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะอภิปราย และร่วมกันค้นหาแนวทางที่จะส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมเพื่อส่งเสริมงานอาสาสมัคร และให้คุณค่ากับเนื้องาน รวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้การประชุมยังมุ่งเน้นส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงงานอาสาสมัครในสังคมอีกด้วย

การประชุมจะอภิปราย 5แนวคิดย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดหลักดังนี้

 1. Make the invisible visible
 2. Simple but not simpler
 3. Stronger together
 4. Flipping SDGs conversation
 5. Unlocking the Lock

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

การประชุม IAVE นับว่าเป็นเวทีระดับโลกในการสร้างเครือข่าย และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีความจําเป็นต่อการรณรงค์และการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ การประชุม IAVEมุ่งเน้นสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และประชาชนจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาแบบเห็นหน้ากัน และประสานงานระหว่างผู้แทนจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับองค์กรภาคี ได้แก่ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO) มูลนิธิเพื่อคนไทย (The Khonthai Foundation) มูลนิธิวายไอวาย (Why I Why Foundation ) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก http://iaveap2019.org/ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุมตลอดสามวัน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ http://iaveap2019.org/registration/
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง31 ต.ค. 62

พิเศษ! สมัครลงทะเบียนในราคาสำหรับคนไทย 6,200บาท (จากราคา7,700บาท)

 

กำหนดการ

 • Regional Conference วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก http://iaveap2019.org/program/
 • Youth Conference (สำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-25ปี) วันที่ 11- 12 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก http://iaveap2019.org/y-program/

 

กระบวนการรับสมัคร (สามารถชำระเงินได้ทางบัตรเครดิต และ การโอนเงินผ่านธนาคาร)

 1. คลิกที่ลิงค์ http://iaveap2019.org/registration/ เพื่อทำการสมัคร
 2. หากท่านชำระโดยบัตรเครดิต กรุณาชำระค่าลงทะเบียนตามประเภทของการประชุม หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันสถานะการลงทะเบียน “สมบูรณ์” กลับไปยังอีเมล์ของท่าน
 3. หากท่านชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ท่านจะได้รับอีเมลรายละเอียดการชำระเงิน และแบบฟอร์มออนไลน์แจ้งการชำระเงิน
 • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนตามประเภทของการประชุม และส่งหลักฐานการชำระเงินตามที่เจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดไว้
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันสถานะการลงทะเบียน “สมบูรณ์” กลับไปยังอีเมล์ของท่าน