20140708

“Giving opens the way for receiving” – Florence Scovel Shinn
การให้และการรับ สองสิ่งนี้สัมพันธ์กันค่ะ
การให้ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการรับไปพร้อมๆกัน การเป็นอาสาสมัครอาจดูเหมือนเป็นผู้ให้ แต่ในทางกลับกันมีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้รับกลับมาจากการเป็นอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้เรียนรู้สังคมภายนอกและเรียนรู้ภายในตนเอง รวมถึง ความสุขใจที่เราต่างให้และรับระหว่างกันค่ะ