พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ  กรุงเทพฯ  เขตบางซื่อ , ปริมณฑล  และต่างจังหวัดขอบชายแดน

1. ห้องเรียนดินสอสีรุ้ง คือ ห้องเรียนสำหรับเด็กๆ ในชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างบางซื่อ
เปิดสอนเด็กๆ ในชุมชนฟรี ทุกวันเสาร์ 9.00 – 15.00 น. เน้นการสร้างทักษะการใช้ชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ และคนในชุมชน โดยอาสาสมัครทำหน้าที่เป็น “ครูอาสา” เข้าทำกิจกรรม
ปัจจุบัน ห้องเรียนดินสอสีรุ้ง แห่งนี้ เปิดทำการเรียนการสอนย่างเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว
2. โครงการ Love me Love the Earth การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ โลกของเรา โดยจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ทั่วประเทศ
3. โครงการ “ความสุข” กระจายความสุขไปยังเด็กๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยเข้าไปจัดกิจกรรมสอดแทรกแนวคิดเรื่องการสร้างความสุขในรูปแบบของกลุ่มดินสอสีรุ้ง
มุ่งเน้นไปยังเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ตามขอบชายแดนทั่วประเทศ
4. โครงการ กอดใจให้อิ่ม เป็นโครงการที่เข้าไปสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านเสียงเพลง กิจกรรมและสันทนาการต่างๆ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์