วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณภารกิจ
ให้บริการด้านข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน ในการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
2. เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะ แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอายุ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ
3. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสุนทรียภาพให้กับสังคม
4. ส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
5. สะท้อนความหลากหลายของสังคม เป็นพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะต่างๆอย่างเหมาะสม ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
6. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมชน ประชาชน และประชาคมโลก
Tel : 0-2790-2000
Fax : 0-2790-2020
SMS : 4720123

ไปรษณีย์ : ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)
145 Viphavadi Rangsit Rd., Talat Bangkhen,
Lak Si, Bangkok 10210

ตู้ปณ. : ตู้ ปณ.5 ปณฝ. เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902

ติดต่อรายการ “สถานีประชาชน”

1. โทรศัพท์ 0-2790-2111 หรือ 02-790-2000  (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
2. โทรสาร 0-2790-2089  กรุณาระบุ “รายการสถานีประชาชน”
3. อีเมล์ people@thaipbs.or.th
4. SMS หมายเลข 4268822 (ครั้งละ 1.50 บาท)
5. จดหมาย ส่งถึง…รายการสถานีประชาชน สำนักข่าว เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
หรือ ตู้ ป.ณ.5 ปณฝ. เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902 (ระบุถึง “รายการสถานีประชาชน”)
6. มาด้วยตนเอง รายการสถานีประชาชน
สำนัก ข่าว เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 (จันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

ติดต่อ “ศูนย์เพื่อน Thai PBS”

รับเรื่องร้องเรียน ติชม เสนอแนะรายการของ Thai PBS

1. โทรศัพท์ 0-2790-2222
(ทุกวัน เวลา 09.00- 21.00 น.)
2. โทรสาร 0-2790-2084
3. อีเมล์ feedback@thaipbs.or.th
4. จดหมาย ตู้ ปณ.59 ปณฝ.เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902
5. มาด้วยตนเอง ศูนย์เพื่อน Thai PBS
สำนักงานใหญ่ อาคาร A (ชั้น 2)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.)