รู้จักมูลนิธิสุขภาพไทย

ก่อนก้าวสู่มูลนิธิสุขภาพไทย

     มูลนิธิสุขภาพไทย เดิมมีชื่อว่า โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2522 ในสังกัดมูลนิธิโกมลคีมทอง โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากตำรับตำราและประสบการณ์ ของชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ในระหว่างปี 2529-2533 ได้ทำการส่งเสริมเกษตรผสมผสานและเกษตรธรรมชาติในพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร และสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี จนกลุ่มชาวบ้านสามารถตั้งโรงสีข้าวของตนเองในปี 2534  ต่อมาในปี 2535-2538 ได้ทำการรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและอาหารปลอดสารพิษ โดยตั้ง “ชมรมเพื่อนธรรมชาติ” เป็นช่องทางเชื่อมโยงผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิต
     ในเดือนตุลาคม ปี 2539 โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ได้เปลี่ยนสถานะและชื่อเป็นมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อ ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ขยายออกไปหลายด้าน แต่ยังคงมุ่งมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพที่เล็งเห็นว่า การเสริมสร้างให้เกิดสุขภาวะสำหรับคนส่วนใหญ่ จำเป็นต้องใส่ใจกับทุกมิติของสุขภาพ ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะทางปัญญา มูลนิธิ สุขภาพไทยได้อาศัยปรัชญาองค์รวมแห่งสุขภาพนี้ เป็นรากฐานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละบุคคล และสังคมโดยรวม

 เป้าหมายมูลนิธิสุขภาพไทย

1.       พัฒนาองค์ความรู้ จัดบริการและให้การศึกษาด้านสุขภาพองค์รวม
2.       สนับสนุนการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพร เพื่อการป้องกันรักษาสุขภาพทั่วไป รวมทั้ง
โรคเอดส์
3.       ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาสมุนไพร และการผลิตอาหารปลอดภัย
4.       คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
5.       ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

กิจกรรมของมูลนิธิ

 • อาสานวดเด็กริเริ่มจากแนวคิด “ฉลาดทำบุญ” ของพระไพศาล วิสาโล ที่รณรงค์ให้คนทั่วไปหันกลับมาทำงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการทำบุญแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนาและนำเอาองค์ความรู้ของมูลนิธิ สุขภาพไทยด้านการนวดสัมผัสเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการทั้งร่างกายและอารมณ์ของเด็กๆ โดยรับสมัครอาสาสมัครช่วยดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ ปัจจุบันร่วมมือกับภาคีหลายส่วน เช่น สหทัยมูลนิธิ เครือข่ายพุทธิกา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดำเนินโครงการ“พลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์” ร่วม กับ สถานสงเคราะห์ 4 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด , สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท , สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
 • แผนงานสร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  ดำเนินงานกับเครือข่ายหมอพื้นบ้าน 4 ภาค โดยมุ่งหมายให้เกิดการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรในชุมชน การสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการ บริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยในชุมชนตัวอย่างองค์ความรู้ที่รวบรวมไว้ เช่น การดูแลแม่และเด็กหลังคลอด /การรักษาพิษของชาวสุรินทร์ /อาหารพื้นบ้านชาวกะเลิง(เทือกเขาภูพาน) เป็นต้น
 • เวบไซต์ www.thaihof.org เป็นเวบไซต์ของมูลนิธิสุขภาพไทย ที่เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และข้อมูลความรู้ในด้านอื่นๆที่แสดงถึงแนวคิดและการปฏิบัติแบบสุขภาพองค์รวม รวมถึงกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ
 • หนังสือความรู้ ดำเนินการผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทะลายโจรอบเชย ยาธาตุตำรับไทยแท้ และความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอื่นๆเช่น โสก(โฉลก)อีสาน เป็นต้น
 • ความรู้และบริการสุขภาพองค์รวม
  ศูนย์สุขภาพ พุทธมณฑลสาย4 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทย อายุรเวทและการบำบัดรักษาทางเลือกอื่นๆ โดยเปิดเป็นสถานพยาบาลอายุรเวท ให้บริการนวดแผนไทย อบประคบสมุนไพร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม เปิดบริการ อังคาร- เสาร์09.00-17.00 น. โทร. 0-2814-4013
 • ร้านทางเลือกสำหรับผู้ผลิตและบริโภค
  ร้านสุขภาพไทย ซอยพระพินิจ(สวน พลู) ถ.สาทร ให้บริการด้านการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้า นวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหย ตลอดจนการอบประคบด้วยสมุนไพร จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาหารและหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพเปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. โทร. 0-2286-0599
  ร้านชมรมเพื่อนธรรมชาติ ประชานิเวศน์ 1 จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและหนังสือ เปิดจำหน่ายวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. โทร.0-2589-4243 , 0-2591-8092

 

map-small

Contact

สำนักงานมูลนิธิสุขภาพไทย
403 ซ.7 ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร (02) 589-4243 , (02) 591-8092
E-mail : thaihof@yahoo.com

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ , อาหารปลอดสารพิษ, ยา, หนังสือสมุนไพร
ติดต่อ คุณพวงทอง ( อังคาร-เสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
โทร. (02) 814-4013 โทรสาร (02)814-4015

ร้านสุขภาพไทย(สวนพลู)
บริการนวดเพื่อสุขภาพและคลายเครียด
แหล่งรวมผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดสารพิษ
เปิดทุกวัน 10.00-21.00 น.
โทร.(02) 286-0599

ศูนย์สุขภาพไทย(พุทธมณฑลสาย 4)
เป็นสถานพยาบาลแผนโบราณ ที่มีแพทย์แผนโบราณ
ให้การตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพรและให้คำปรึกษา
โทร.(02) 814-4013(กรุณาโทร.นัดหมายล่วงหน้า)