ตามล่าฝัน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยจะเดินทางเข้าไปบริจาคชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเชิงสร้างสรรค์ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม ยารักษาโรค เมล็ดพันธ์พืช ฯลฯ ให้แก่เด็กๆ ที่โรงเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสจริงๆ ทั่วประเทศไทย

จุดประสงค์โครงการ
บริจาคของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของเด็กนักเรียนและชาวบ้าน ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการศึกษา –
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา –
เพื่อนำความเดือดร้อน ปัญหา ความทุกข์ยากลำบากของเด็กๆ และชาวบ้าน ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยสื่อภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อเพิ่มโอกาสและก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคตต่อไป –
เพื่อสร้างแรงบันดารใจให้แก่คนทั่วไป ให้หันมารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้ การบริจาคสิ่งของของตนเองที่ไม่ใช้แล้ว ไปให้คนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส –
เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและทำคุณความดีถวายในหลวง”

ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
ตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อย 200 โรงเรียนทั่วประเทศไทย”

กานต์ ศักดิ์คำดวง
ผู้ก่อตั้ง

ยังไม่เคยเปิดรับอาสาสมัคร กำลังจะเริ่มโครงการเปิดรับ