มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
THE EDUCATION FOR DEVELOPMENT FOUNDATION

โครงการกิจกรรมอาสาสมัคร EDF เปิดโอกาสให้ แก่กลุ่มบุคคล นักเรียน นักศึกษา หรือบริษัทที่สนใจ ในการบริจาคทุนสนับสนุน และร่วมทำกิจกรรม อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ เป้าหมาย ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง เป็นรูปธรรมและมีความหมาย สำหรับทั้งผู้ให้และ ผู้รับ ประสานงานระหว่างผู้สนับสนุนโครงการ และโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อวางแผนกิจกรรม อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ที่ สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและเด็ก นักเรียนในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย