รับอาสาสมัครเฉพาะทางทางการแพทย์ เข้าไปทำงานช่วยเหลือด้านสุขภาพในถิ่นธุรกันดาร ในลักษณะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่