สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet – Social Inequity Reduction Network)  และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเครือข่ายภาคีองค์กรเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม ได้ร่วมจัดงานสนทนาสาธารณะเพื่อร่วมสร้างความเป็นธรรม หัวข้อ  “แก๊ส กับ น้ำมัน: ทำไมถึงแพง?” ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมสนทนาโดย มล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาธิบาล ด้านพลังงาน) สมลักษณ์ หุตานุวัตร (SVN) อิฐบูรณ์ อ้นวงษ์ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) ศุภกิจ นันทวรการ (มูลนิธินโยบายสุขภาวะ) และตัวแทนจากกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินรายการโดย กนกวรรณ กนกวนาวงศ์

สนทนาสาธารณะเพื่อร่วมสร้างความเป็นธรรม
แก๊ส กับ น้ำมัน: ทำไมถึงแพง?”
วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

กำหนดการ
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ น. – ๑๓.๔๐ น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๑๓.๔๐ น. – ๑๕.๔๐ น. “แก๊ส กับ น้ำมัน: ทำไมถึงแพง?” สนทนาสาธารณะ โดย
สมลักษณ์ หุตานุวัตร เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN)
มล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี0 0
ศุภกิจ นันทวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน อิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ตัวแทนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ดำเนินรายการโดย กนกวรรณ กนกวนาวงศ์
๑๕.๔๐ น. – ๑๖.๒๐ น. ถาม-ตอบ
๑๖.๑๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สรุปและกล่าวปิดงาน โดย
รศ. ดร. ภญ. นิยะดา เกียรติยิ่งอังศุลี
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สริญญา กิตติเจริญกานต์
โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๖๙๙ ๖๗๗๙
Email: SIRNetContact@gmail.com