คู่มือการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 32 ชั่วโมง

จาก สภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยรวมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลา จากการเกิดความพิการหรือทุพพลภาพ รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาดังกล่าวจึงสำคัญยิ่ง

ผู้จัดทำ:  งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครบวงจร
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลักษณะ: 160 หน้า, มีภาพประกอบ
เลขรหัสหนังสือ: .ค462 2557
ปีที่พิมพ์: 2014

ที่มา http://resource.thaihealth.or.th/library/musthave/14658

53_khuumuuekaarbrmkaarduuaelsukhphaaphphuusuungaayu_32_chawomng.pdf