“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2452 (ร.ศ.124) ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีฐานะเทียบเท่ากรม ปัจจุบันแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน 8 กอง 3 กลุ่ม โดยประกอบด้วยหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม 1 สำนักงาน 5 กอง และหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการทำงาน รวม 1 สำนักงาน 3 กอง 3 กลุ่ม หน้าที่และความรับผิดชอบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับมอบหมายให้ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และประหยัดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย จำนวน 9 ฉบับ และอนุสัญญาระหว่างประเทศจำนวน 9 ฉบับ นอกจานี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย และสมประโยชน์ที่ดีต่อไป ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย”
“องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองและส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี”
“1)
กำกับ ดูแล ส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 2)
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี 3)
พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
“ระยะยาว :

๑. ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

๒. ผู้บริโภคเชื่อมั่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

๓. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

๔. ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล”
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา