ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เวทีประชุมมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร

“Unlocking the Power of Volunteering : Contributions to Human Development”

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร