พิธีเปิด ประธานเปิดงาน
พิธีเปิด งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ ๑
อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม – ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ห้องย่อย 1 อาสาสมัครกับการศึกษา : “กระบวนการอาสาสมัครกับการส่งเสริมการเรียนรู้ : ประสบการณ์ของไทยและประเทศญี่ปุ่น”
– Volunteering Promotion in Higher Education, Japan – Akiko Seto from IAVE Japan
– กรณีศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต – ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ – อาสาสมัครกับการศึกษา
– บันทึกการประชุมห้องอาสาสมัครกับการศึกษา 1

ห้องย่อย 2 อาสาสมัครกับภัยพิบัติ : “บทบาทอาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน”
– บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติ
– สรุปข้อเสนอของการจัดการภัยพิบัติและงานฟื้นฟูทั้ง 5 ชุมชน
เอกสาร ประมวลปัญหาและข้อเสนอจาก 5 ชุมชน – จากการถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติ

ห้องย่อย 3 อาสาสมัครกับสุขภาวะทางปัญญา : จิตอาสาในฐานะช่องทางเรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา และพัฒนาจิตวิญญาณ
บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับสุขภาวะทางปัญญา
จิตอาสาในฐานะช่องทางเรียนรู้สุขภาวะ

ห้องย่อย 4 อาสาสมัครกับสวัสดิการสังคม : อาสาสมัครกับงานด้านสวัสดิการสังคม (Volunteerism and Social Welfare)
บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับงานสวัสดิการสังคม
สิทธิผู้สูงอายุ –  กรมอนามัย
อาสาสมัคร ทุนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม – รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
อาสาสมัครกับสวัสดิการสังคม – นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง

ห้องย่อย 5 อาสาสมัครกับ สุขภาพ : บทบาทอาสาสมัครกับการพัฒนาด้านสุขภาพ
บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับสุขภาพ
อาสาสมัคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – มีนา ดวงราศี

ห้องที่ 6
อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง
บันทึกการประชุมห้อง  งานอาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง

ห้องย่อย 7 อาสาสมัครการศึกษา : การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต (Education for life)
อาสาสมัครกับการศึกษา 2 การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต (Education for Life)

ห้องย่อย 8 อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน : จาก ตุลา 16 ถึง พฤษภา 58 สำนึกอาสาเพื่อสังคม สำนึกเพื่อความเป็นธรรม”
– บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับงานสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม – อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน
อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน – ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
– อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน – ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
– อาสาสมัครคุมประพฤติ  – ตะติมา นุ้ยฉิม

ห้องย่อย 9 อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน : อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน
– โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน
–  บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับการเรียนรู้และให้บริการชุมชนในชนบท – อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน
–  บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน

ห้องย่อย 10 อาสาสมัครกับเยาวชน : #Hipster Mentor : Youth Volunteer Mentorship
บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับเยาวชน

ห้องย่อย 11 อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้อม : บทบาทของอาสาสมัครในการช่วยกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้อม 1
อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้อม  จิตอาสาสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตสีเขียว

Plenary Session
รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย นโยบายและกลไกการส่งเสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
State of volunteering in the UK – Katie Turner From VSO UK
State of Volunteering in the UK – Speaking Points by Katie Turner   
State of Volunteerism in Japan and National Volunteering Promotion Policy – Akiko Seto From IAVE Japan
ความเห็นเพิ่มเติม ต่อสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย – อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
บันทึกการประชุมห้อง รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย นโยบายและกลไกการส่งเสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ
รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย

ห้องย่อย 1 Professional Volunteer : อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ
– Legal Education and Volunteer – Porfessional Volunteer
– TYPN – Professional Volunteer
– บันทึกการประชุมห้อง Professional Volunteer

ห้องย่อย 2 Volunteer Centers : กลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center)
– Establishing a National Center for Volunteering – Volunteer Center
– บันทึกการประชุมห้อง Volunteer Center
– ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Volunteer Center

ห้องย่อย 3 Volunteer Management : “งานเบื้องหลังกิจกรรมอาสาสมัคร ”(Get behind the scene with some awesome volunteering activities / Volunteer management)
บันทึกการประชุมห้อง Volunteer Management

ห้องย่อย 4 Corporate Volunteering : อาสาสมัครภาคธุรกิจ
– Conjunct Consulting – Corporate volunteering
– VSO – Corporate volunteering
– บันทึกการประชุมห้อง Corporate Volunteering

ห้องย่อย 5 อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง : “กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง”
บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง  กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง

ห้องย่อย 6 อาสาสมัครกับภัยพิบัติ : “Next boxing day” การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
บันทึกการประชุมห้อง อาสาสมัครกับภัยพิบัติ – Next Boxing Day การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

ห้องย่อย 7 Volunteering and Human Development : งานอาสาสมัครต่างประเทศ นโยบาย การสร้างคน
Volunteering and human development – Katie Turners
บันทึกการประชุมห้อง Volunteering and Human Development

ห้องย่อย 8 การพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครไทย
บันทึกการประชุม ห้องมาตรฐานงานอาสาสมัครไทย

ห้องย่อย 9 Volunteering in Digital Age : การทำงานอาสาสมัครในยุคดิจิตอล
Volunteering in Digital Age – CreativeMOVE
Infographic Tips

ห้องย่อย 10 Volunteering Impact Evaluation : “งานอาสาสมัครกับการประเมินผล”
– Teach For Thailand – การประเมินผลและวิจัยผลสัมฤทธิ์
– VSO – How VSO uses M&E to  demonstrate development results
– โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – การติดตามประเมินผลอาสาสมัคร
– บันทึกการประชุมห้อง งานอาสาสมัครกับการประเมินผล

Closing Session
แนวโน้มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก Global Volunteering Trend
– Global Volunteering Trends – Katie Turner
– Global volunteering trends – Katie Turner_pwp
– บันทึกการประชุมห้อง Global Volunteering Trends
– ผลสรุปของการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด :
เอกสารประกอบการประชุม (งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1)
สูจิบัตร (งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1)

================================

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้างานประชุมแห่งชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1   
(1st National Conference on Volunteerism)
ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 58

ลำดับที่ ประเภท จำนวน (คน)
วันที่ 7 พ.ค. วันที่ 8 พ.ค.
1 บุคคลทั่วไป 130 89
2 นักเรียน/ นักศึกษาป.ตรี 168 69
3 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 51 35
4 สื่อมวลชน 5 5
5 โควต้าองค์กรภาคีและ staff 183 112
รวม 537 310

 

ห้องประ 7 พ.ค. ประเด็น จำนวน (คน)
1 อาสาสมัครกับการศึกษา: กระบวนการอาสาสมัครกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ของไทยและญี่ปุ่น 95
2 อาสาสมัครกับภัยพิบัติ: บทบาทอาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน 67
3 อาสาสมัครกับสุขภาวะทางปัญญา: จิตอาสาในฐานะช่องทางเรียนรุ้ขภาวะทางปัญญาและพัฒนาจิตวิญญาณ 69
4 อาสาสมัครกับสวัสดิการสังคม: อาสาสมัครกับงานด้านสวัสดิการสังคม (Volunteerism and Social Welfare 56
5 อาสาสมัครกับสุขภาพ: บทบาอาสาสมัครกับการพัฒนาด้านสุขภาพ 69
6 **ห้องประชุมใหญ่**
7 อาสาสมัครกับการศึกษา: การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต (Education for life) 64
8 อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน: จาก 16 ตุลาถึงพฤษภา 58 สำนึกอาสาเพื่อสังคม สำนึกเพื่อความเป็นธรรม 28
9 อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน: อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชุม 61
10 อาสาสมัครกับเยาวชน: Hipster Mentor; Youth Volunteer Mentorship 44
11 อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้อม: บทบาทของอาสาสมัครในการช่วยกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 39
รวม 592

 

ห้องประชุม 8 พ.ค. ประเด็น จำนวน (คน)
1 Professional Volunteer: อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ 20
2 Volunteer Center: กลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร 58
3 Volunteer Management: งานเบื้องหลังกิจกรรมอาสาสมัคร 57
4 Corporate Volunteering: อาสาสมัครภาคธุรกิจ 28
5 อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง: กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนเข้าสู่สังคมพลเมือง 48
6 อาสาสมัครกับภัยพิบัติ: “Next Boxing Day” การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 29
7 Volunteering and Human Development: งานอาสาสมัครต่างประเทศ นโยบายการสร้างคน 45
8 การพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครไทย 53
9 Volunteering in Digital Age: การทำงานอาสาสมัครในยุคดิจิตอล 54
10 Volunteering Impact Evaluation: งานอาสาสมัครกับการประเมินผล 37
รวม 429

================================

กำหนดการ งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1
วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
เวลา กิจกรรม สถานที่ / ห้องประชุม
8.00 – 9.00 ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
9.00 – 11.00 พิธีเปิด รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานพิธีเปิด กล่าวเปิดงาน นส.นันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา กล่าวแนะนำองค์กรร่วมจัดและแนะนำปาฐกถาพิเศษ เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ โดย 1) รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ : กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาการศึกษา 2) ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ : งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม 3) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล : อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 7)
11.00 – 11.15 พักเบรก ตามอัธยาศัย
11.15 – 12.30 ประชุมเชิงวิชาการ ( 5 ห้องย่อย) (ห้องที่ 1) อาสาสมัครกับการศึกษา : “กระบวนการอาสาสมัครกับการส่งเสริมการเรียนรู้ : ประสบการณ์ของไทยและประเทศญี่ปุ่น” วิทยากร Miss Akiko Seto : President, International Association of \ Volunteer Effort, Japan ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต   ห้องไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6)
11.15 – 12.30 (ห้องที่ 2) อาสาสมัครกับภัยพิบัติ “บทบาทอาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน วิทยากรนายวีระพงษ์ กังวาลนวกุล จากเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย จ่าสิบตำรวจตรีหญิง กฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ห้องประชุม 2-1 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)
11.15 – 12.30 (ห้องที่ 3) อาสาสมัครกับสุขภาวะทางปัญญา : จิตอาสาในฐานะช่องทางเรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา และพัฒนาจิตวิญญาณ (Turning Any Volunteer Opportunity Into Spiritual Transformation) วิทยากร ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ กิจการเพื่อสังคม ฟาร์มสุขไอศกรีม คุณอารีย์ โพธิ์ศรี กลุ่มอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ธนาคารจิตอาสา (ผู้ดำเนินรายการ) ห้องโสตทัศน์ ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร6)
11.15 – 12.30 (ห้องที่ 4) อาสาสมัครกับสวัสดิการสังคม : อาสา สมัครกับงานด้านสวัสดิการสังคม (Volunteerism and Social Welfare) วิทยากร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวจิรฎา วิวัฒนะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุกข์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ผู้ดำเนินรายการ) ห้องทวี บุญเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี
11.15 – 12.30 (ห้องที่ 5)อาสาสมัครกับสุขภาพ : เป็นเวที นำเสนอบทบาทของอาสาสมัครสุขภาพจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานสนับสนุนทางด้านสุขภาพ รวมถึงการนำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากการทำงานของอาสาสมัครในสาย สุขภาพในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพร่วมกันในภาพรวมของสังคม วิทยากร ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ จากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข คุณมีนา ดวงราศี จากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ประชาชน นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ สุขภาพไทย ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคารสนั่น เกตุทัศน์ (อาคาร 5)
12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.30 – 15.00 ห้องประชุมใหญ่ อาสาสมัครกับความเป็นพลเมือง: “งานอาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง” วิทยากร ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการ นักศึกษาและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
15.00 – 15.15 พักเบรก ตามอัธยาศัย
15.15 – 16.45 ประชุมเชิงวิชาการ ( 5 ห้องย่อย ) (ห้องที่ 6) อาสาสมัครกับการศึกษา : การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต (Education for Life) วิทยากรนางสาวอำภา ธวัชวิฑูรย์ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธิ์สวัสดิ์ บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายนิติศักดิ์ โตนิติ สถาบันปัญญาปิติ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ นาย วิชิตพล ผลโภค ผู้ก่อตั้ง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ นายยุทธกฤต เฉลิมไทย (ครูนัท) หนึ่งในผู้ร่วมโครงการผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์   ห้องไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6)
15.15 – 16.45 (ห้องที่ 7) อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน : “ จาก ตุลา 16 ถึง พฤษภา 58 สำนึกอาสาเพื่อสังคม…สำนึกเพื่อความเป็นธรรม” วิทยากรคุณสุนี ไชยรส คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแห่งชาติ(คปก.) อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะสังคม สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวและประธานสมาคมสิทธิ เสรีภาพของประชาชน นางกรรณิกา ควรขจร โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้ประสานงานโครงการไอลอว์ (I-law) อดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชยรุ่น 4 คุณตะติมา นุ้ยฉิม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานอาสาสาสมัคร คุมประพฤติ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กระทรวง ยุติธรรม คุณวัฒนา นาคประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (ผู้ดำเนินรายการ) ห้องโสตทัศน์ ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6)
15.15 – 16.45 (ห้องที่ 8) อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน : อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน วิทยากรรศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นายมูฮัมหมัดรุสดี นาคอ เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอาสา พื้นที่ ภาคสนามภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน : อาสาสมัคร กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านนามูล-ดูนสาด อาจารย์ กิตติกาญจน์ หาญกุล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพัฒน ศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ผู้ดำเนินรายการ) ห้องทวี บุญเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี
15.15 – 16.45 (ห้องที่ 9) อาสาสมัครกับเยาวชน : พี่เลี้ยงเด็กแนว : บทบาทเบื้องหลังการสร้างเยาวชนอาสาสมัคร #Hipster Mentor : Youth Volunteer Mentorship วิทยากร นายฮาริส มาศชาย กลุ่มละครมาหยา (ศิษย์เก่าโครงการตลาด ประกอบฝัน 3) นายไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ (ครูอิสระ/กลุ่มเฉพาะกิจจิตอาสา) นางสาวพรเพ็ญ เธียรไพศาล (อาสาสมัครประจำ กลุ่ม นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม/คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง) นางสาววนัสนันท์ ศรีไพศาล กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (ผู้ดำเนินรายการ) ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคารสนั่น เกตุทัศน์ (อาคาร 5)
15.15 – 16.45 (ห้องที่ 10) อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้อม : จิตอาสาสร้างการเปลี่ยน แปลงเพื่ออนาคตสีเขียว วิทยากร คุณสุรัจนา กาญจนไพโรจน์ : ผู้จัดการฝ่ายขับเคลื่อนพลังมวลชน กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณเหมือนดาว คงวรรณรัตน์ : ผู้ประสานงานเยาวชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณวัชรพล แดงสุภา: ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรม ยั่งยืน กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณธีรยุทธ ลออพันธ์พล: รองผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้องประชุม 2-1 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)
จบการประชุม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา กิจกรรม สถานที่ / ห้องประชุม
8.00 – 9.00 ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
9.00 – 11.00 Plenary Session : รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย นโยบายและกลไกการส่งเสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ

  • นำเสนอ รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา

และนายวรดุลย์ ตุลารักษ์ นักวิจัยอิสระ

  • ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานสถานการณ์ฯ โดย อาจารย์

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • นำเสนอ State of Volunteerism and National Volunteering Promotion in Japan โดยMiss Akiko Seto : President, International Association of Volunteer Effort, Japan
  • นำเสนอ State of Volunteerism and National Volunteering Promotion in UK โดย Miss Katie Turner : Global Research and Advocacy Advisor, Voluntary Service Oversea (VSO), UK
ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 7)
11.00 – 11.15 พักเบรก ตามอัธยาศัย
11.15 – 12.30 ประชุมเชิงวิชาการ ( 5 ห้องย่อย ) (ห้องที่ 1) Professional Volunteer : อาสา สมัครวิชาชีพ พัฒนาสังคมด้วยทักษะที่เรามี (Professional Volunteer : utilizing your talent to strengthen civil society) วิทยากรคุณศิริจิต ผดุงเกียรติสกุล:อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย อ.วศิน สุวรรณรัตน์ : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.ศุภวัชร์ มาลานนท์:รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณเอด้า จิรไพศาลกุล : ผู้ก่อตั้งกลุ่ม TYPN (Thai Young Philanthropist Network)   ห้องประชุม 2-1 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)
11.15 – 12.30 (ห้องที่ 2) Volunteer Center : กลไกการ บริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center) วิทยากรนางสาวนันทินี มาลานนท์ : ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา Miss Olivia Burgos : Learning Hub Manager, VSO Bahaginan, Philippines นาย ธรรมพล พรชฎาธร ศรีสุวรรณ : ผู้จัดศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6)
11.15 – 12.30 (ห้องที่ 3) Volunteer Management : ระบบการบริหารงานอาสาสมัคร : งานเบื้องหลังกิจกรรมอาสาสมัคร (Volunteering management: get behind the scene with some awesome volunteering) วิทยากร Ms. Barbara Fortunato – อดีตอาสาสมัครวีเอสโอ, ผู้คัดเลือก อาสาสมัครและ กระบวนกร องค์กร วีเอสโอ (VSO) คุณฉวีวรรณ ขวัญสุข : ผู้ประสานงานโครงการประเทศไทย มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก คุณณิชา พิทยาพงศกร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาผู้นำการเปลี่ยนแปลง องค์กร ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคารสนั่น เกตุทัศน์ (อาคาร 5)
11.15 – 12.30 (ห้องที่ 4) Corporate Volunteering : งาน อาสาสมัครกับทักษะจากภาคเอกชน (Skill-based volunteerism) วิทยากร Samantha Lee Siu Ling : President-Elect at Conjunct Consulting คุณหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์ : ผู้จัดการโครงการ องค์การหน่วย อาสาสมัครอังกฤษ (VSO) ห้องโสตทัศน์ ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร6)
11.15 – 12.30 (ห้องที่ 5) กระบวนการอาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง : “กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง” วิทยากร นาง พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตรเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อ พัฒนาเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ ห้องทวี บุญเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี
12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.30 – 15.00 ประชุมเชิงวิชาการ ( 5 ห้องย่อย ) (ห้องที่ 6) Disaster Preparedness and Volunteer : “Next Boxing Day” มองอนาคตของการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยง และเตรียมการวางแผนรับมืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในสังคมไทย วิทยากรคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ : อดีตประธานมูลนิธิกระจกเงา และ ผู้ก่อตั้งศูนย์อาสาสมัครสึนามิ (เขาหลัก) คุณปรเมศวร์ มินศิริ : ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Thaiflood ที่ใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารข่าวสถานการณ์และความรู้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ตัวแทนอาสาสมัคร ที่เคยผ่านงานภัยพิบัติขนาดใหญ่     ห้องประชุม 2-1 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)
13.30 – 15.00 (ห้องที่ 7) Volunteering and Human Development : งานอาสาสมัครต่างประเทศ – นโยบายการสร้างคน (Volunteering abroad and human development policy) วิทยากร Kevin F. F. Quigley, Ph. D. – ผู้อำนวยการ หน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกาในประเทศไทย Peace Corps Mr. Makoto Oguma – หัวหน้างานด้านอาสาสมัคร องค์การ ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA Mr. Jin Sub Han – ผู้อำนวยการ องค์การความร่วมมือ ระหว่างประเทศของเกาหลี KOICA Ms. Olivia Burgos – ผู้จัดการโครงการ องค์การหน่วย อาสาสมัครอังกฤษ ประเทศฟิลิปปินส์ VSO Philippines ห้องทวี บุญเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี
13.30 – 15.00 (ห้องที่ 8) การพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครไทย วิทยากร นายอภิชาติ ลือสกล : นักกิจกรรมอิสระ นางสาวนันทินี มาลานนท์ : ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา นายศิริวัฒน์ คันทารส : ผู้ประสานงานโครงการฝ่ายจัด กระบวนการเรียนรู้ เครือข่ายจิตอาสา ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคารสนั่น เกตุทัศน์ (อาคาร 5)
13.30 – 15.00 (ห้องที่ 9) Volunteering in Digital Age : ทำงานอาสาสมัครในยุคดิจิตอล วิทยากร คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE ห้องโสตทัศน์ ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร6)
13.30 – 15.00 (ห้องที่ 10) Volunteering Impact Evaluation : “งานอาสาสมัครกับการประเมินผล” (Volunteering Impact Evaluation) วิทยากร Mr. Ramel Sangalang – ที่ปรึกษาด้านประเมินผลประจำ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ VSO อาจารย์วัลภา ฐาน์กาญจน์ โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณอธิ พิสุทธิพันธ์ หัวหน้าฝ่ายประเมินและวิจัยผลสัมฤทธิ์ องค์กร ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ห้องไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6)
15.00 – 15.15 พักเบรก ตามอัธยาศัย
15.15 – 16.45 (Closing Session) บรรยายพิเศษ แนวโน้มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก Global Volunteering Trend โดย วิทยากร Kevin F. F. Quigley, Ph. D. – ผู้อำนวยการ หน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกาในประเทศไทย Peace Corps Miss Katie Turner : Global Research and Advocacy Advisor, Voluntary Service Oversea (VSO), UK

  • นำเสนอผลสรุปของการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1 โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา
  • เสวนา “ก้าวต่อไปงานอาสาสมัครไทย” โดยผู้แทนจากองค์กรภาคีร่วมจัดงาน 3 องค์กร
ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
จบการประชุม